VIII Beetsterzwaag

69. Fockensstate

70. Lyndenstein

71. Teyenshuis (Huize Bordena)

72. Lyclamahûs

73. Harinxmastate

74. Huize Olterterp

75. Haersma State

76. Harinxmastate


Beetsterzwaag vormt een belangrijke plaats in dit gebied. Het dorp groeide in het verleden uit tot een nederzetting waar de adel en het patriciaat hun buitens stichtten. Al halverwege de zeventiende eeuw telde dit dorp vier buitenplaatsen.

De hoofdredenen voor de vestiging van de Friese elite in dit gebied vormden de activiteiten van grootgrondbezitters. In de achttiende en negentiende eeuw vonden in de omgeving rondom Beetsterzwaag grootschalige verveningen plaats. Een andere belangrijke economische activiteit was het aanplanten van bomen op de heidegronden. Dit zorgde bovendien voor een aantrekkelijke gebiedsuitstraling.

 

 

« vorige pagina